Өдөр бүрийн хоол /2017.02.18/

Билэг ухаан нь Есүс Христ мөн Сургаал үгс 8:22-26 “Намайг ологч нь амийг олох бөгөөд ..... буян хишгийг хүртэнэ.(35)” 1. Билэг ухааны мөн чанар(22-31) Цэцэн ухаант хүн билэг...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.17/

Билэг ухааныг хичээнгүйлэн хай! Сургаал үгс 8:1-21 “Хичээнгүйлэн хайсан хүн л намайг олох болно.(17)” 1. Хүнийг дуудан буй билэг ухаан(1-9) Садар завхай эм харанхуй гудамжинд эргэлддэг(7:8,9) Харин билэг...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.16/

Миний хуулийг өөрийнхөө нүдний цөцгий мэт хамгаал Сургаал үгс 7:1-27 “Миний тушаал заавруудыг сахин амьдар. Миний сургаалыг өөрийнхөө нүдний цөцгий мэт хамгаал.(2)” 1. Миний зарлигийг нүдний цөцгий...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.15/

Сахилга батын зэмлэлүүд нь амийн зам Сургаалт үгс 6:12-35 "Тушаал нь дэнлүү, Хууль заавар нь гэрэл, Сургамжит зэмлэлүүд нь амийн зам." Бурханы жигүдэг зүйлсийг бүү үйлд(12-19) Хорон...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.14/

Залхуу минь шоргоолжноос сурагтун! Сургаал үгс 6:1-11 “Залхуу чи бээр яв, шоргоолж юу хийдгийг ажиглан харж билэг ухааныг олж авагтун(6)” 1. Болгоомжгүй баталгаа бүү гарга! (1-5) Хөнгөн хийсвэр...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.13/

Өөрийнхөө худгаас ус уу! Сургаал үгс 5:1-23 “Чи өөрийнхөө худгаас ус ууж, өөрийнхөө булгийн уснаас ундаалагтун!”(15) 1. Садар эмийг бүү ойртуул(1-14) Садар эмэгтэй бол  шар тос, бал бурам...

2016 оны Үйлс 17-р хичээлийн асуулт (2.12)

Итгэлдээ байнга байгаарай Үйлс 14-р бүлэг Гол эшлэл 14:22 1. Икониомд иудейчүүд яагаад хоёр элчийн сайнмэдээний ажлыг саатуулсан бэ(1,2)? Харин Паул Барнаб нар ямар хандлага гаргасан бэ(3)? ...

2017 оны Үйлс 16-р номлол Г.Ариунболд (02.05)

ХАРЬ ҮНДЭСТНИЙ ГЭРЭЛ Үйлс 13-р бүлэг Гол эшлэл 13:47 “Учир нь Эзэн бидэнд ийнхүү тушаасан,”Чи авралыг газрын хязгаарт хүргэхийн тулд, Би чамайг харийнханд гэрэл болгон тавьсан” гэв. Өнөөдрийн...

2017 оны Үйлс 16-р хичээлийн асуулт (02.05)

Харийхны гэрэл Үйлс 13-р бүлэг Гол эшлэл 13:47 1. Антиох дахь чуулганд ямар хүмүүс байсан бэ(1)? Ариун Сүнс чуулганд ямар чиглэлийг өгсөн бэ(2)? Антиох чуулган Ариун Сүнсийг...

2017 оны Үйлс 15-р номлол (01.29) Б.Баярмагнай

ЗАЛБИРЧ БУЙ ЧУУЛГАН Үйлс 12-р бүлэг Гол эшлэл: 12:5 “Петрийг шоронд хоригдож байхад чуулган Бурханд хандаж түүний төлөө залбирч байв.” Өнгөрсөн Амралтын өдрөөр бид Антиох чуулганыхныг анх удаагаа...

Өдөрө бүрийн хоол /2017.01.30/

Гэрээний цус Матай 26:1-30 “ Энэ нь нүглийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний  цус минь юм. ” (28) 1.    Есүст үнэрт тос асгасан эмэгтэй (1-13) Есүсийг Бетанд...

2017 оны Үйлс 15-р хичээлийн асуулт (01.29)

ТАСРАЛТГҮЙ ЗАЛБИРЧ БУЙ ЧУУЛГАН Үйлс 12-р бүлэг Гол эшлэл 12:5 1. Херод хаан хэнийг алж, мөн хэнийг шоронд хийсэн бэ(1-4)? Петрийг хэр чанга хатуу манасан бэ? Энэ...

2017 оны Үйлс номын 14-р номлол (1.22) Б. Баярмагнай

АНТИОХ ЧУУЛГАН Үйлс 11:19-30 Гол эшлэл 11:26 “Барнаб түүнийг олж уулзаад Антиохт дагуулан ирэв. Ийнхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж, олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анх...

2016 оны Үйлс 14-р хичээлийн асуулт (1.22)

АНТИОХ ЧУУЛГАН Үйлс 11:19-30 Гол эшлэл 11:26 1.    Хавчлагаас болж тархсан итгэгчид хаа хүртэл явж, ямар хүмүүст үгийг дамжуулсан бэ(19)? Харин хэн гректэнгүүдэд ч Есүсийг тунхаглаж,  ямар...

2017 оны Үйлс 13-р номлол(1.15) Э. Ганболд

БОС, НЯДЛААД ИД Үйлс 10:1-11:18 Гол эшлэл 10:13 “Тэгтэл нэгэн дуу гарч, түүнд  -Петр ээ! Бос, нядлаад ид гэв” Өнгөрсөн долоо хоногийн номлолоор бид Саул хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар...

2017 оны Үйлс 13-р хичээлийн асуулт (1.15)

Бос, нядлаад ид Үйлс 10:1-11:18 Гол эшлэл 10:13 1.    Корнел гэгч ямар хүн байсан бэ(1,2)? Бурхан түүнийг хэрхэн ерөөхийг хүссэн бэ(3-6)?  Тэр хэрхэн дуулгавартай дагасан бэ(7,8)? 2.    Корнелийн...

2017 оны Үйлс 12-р номлол (01.08) Б. Гал-Эрдэнэ

ЕСҮСИЙН СОНГОГДСОН САВ Үйлс 9:1-31 Гол эшлэл 9:15,16 “Харин Эзэн, түүнд —Яв, учир нь тэр бол харийнхан, хаад болон Израилийн хөвгүүдийн өмнө нэрийг минь авч явахаар Надад...

2016 оны Үйлс 12-р хичээл (1.08)

Надад сонгогдсон сав Үйлс 9:1-31 Гол эшлэл 9:15 Саул итгэгчдийг хэрхэн улам идэвхтэй хавчих гэсэн бэ (8:1-3;9:1,2)? Тэр яагаад ингэтэл итгэгчдийг хавчсан бол? Гэтэл тэр яагаад...

2017 оны анхдугаар тусгай номлол (01.01) Б.Баярмагнай

ЭЗЭНД НАЙДАГЧДЫН ХҮЧ ШИНЭЧЛЭГДЭНЭ Исаиа 40:6-31 Гол эшлэл: 40:31 “Харин ЭЗЭНд найдагчид Хүчээ сэлбэнэ. Тэд бүргэд мэт жигүүр дээрээ Элин халина. Гүйлээ ч үл туйлдана Алхлаа ч...

2016 оны Үйлс 11-р номлол. Ц.Эрдэнэбулган(11.20)

ФИЛИП БА ЕТИОПЫН ТАЙГАН АМБАН Үйлс 8:26-40 Чухалзүйл 8:26 “ Харин Эзэний тэнгэрэлч, Филипт -Босогтун. Иерусалимаас Газ уруу урууддаг замаар урагш яв гэлээ. (Энэ нь цөлийн зам)...

ЗАРЛАЛ