Өдөр бүрийн хоол /2017.03.25/

Цаг төгсгөх Бурханы засагт Ефес 1:7-14 “Тэр Түүний дотор зорилго тавьж, сайн тааллынхаа дагуу хүслийнхээ нууцыг бидэнд мэдүүлэв” Бурхан авралын агуу их төлөвлөгөөний дотор хүн төрөлхтнийг аврах...

Өдөр бүрийн хоол /2017.03.24/

Сүнслэг ерөөл Ефес 1:1-6 "Тэрээр Христ дор тэнгэрлэг оршихуй дахь алив сүнслэг ерөөлөөр биднийг ерөөсөн"(3б) Өнөөдрийн зарлиг нь бидний авсан сүнслэг ерөөл нь юу вэ? гэдгийг зааж...

2017 оны Үйлс номын 21-р номлол (03.19) Ж.Мөнхтулга

БИЧВЭРЭЭС ӨДӨР БҮР НЯГТЛАН ҮЗСЭН БЕРОЙЧУУД Үйлс 17:1-34 Гол эшлэл 17:11 “Харин тэндхийнхэн Тесалоникийнхныг бодвол уужим сэтгэлтэй байсан бөгөөд тэд үгийг дуртайяа хүлээн авч, эдгээр нь  үнэн...

2017 оны Үйлс 22-р хичээлийн асуулт (03.26)

Бүү ай! Харин ярь Үйлс 18:1-28 Гол эшлэл 18:9,10 1.    Паул Коринтод очиход ямар хүмүүстэй тааралдсан ба тэд Паулд хэр чухал хүмүүс болсон бэ?(1,2; Ром16:3,4; 1 Коринт...

2017 оны Үйлс 21-р хичээлийн асуулт (03.19)

Бичвэрээс өдөр бүр нягтлан үзсэн бероичууд Үйлс 17:1-34 Гол эшлэл 17:11 1. Тесалоникийн синагогт Паулын тунхагласан номлолын гол агуулга нь юу вэ(1-3)? Түүний номлолын дараа ямар үр...

2017 оны Үйлс 20-р номлол (03.12) Б.Баярмагнай

ПАУЛ, СИЛАС НАР ШОРОНД Үйлс 16:16-40 Гол эшлэл: 16:25 “Шөнө дундын үед Паул, Силас хоёр залбирч, Бурханд магтуу дуулж байгааг хоригдлууд сонсоцгоож байлаа.” Өнөөдрийн номлолоос бид хоорондоо холбоотой...

2017 оны Үйлс 20-р хичээлийн асуулт (03.12)

Шоронд ч магтан дуулсан Паул, Силас нар Үйлс 16:16-40 Гол эшлэл 16:25 1. Паул хэнтэй тааралдаж түүнд хэрхэн тусалсан бэ(16-18)? Харин үүнээс болж, Паул Силас нар яагаад...

2017 оны Үйлс 19-р номлол (03.05)Б. Баярмагнай

“МАКЕДОНИД ИРЖ БИДЭНД ТУСЛААЧ” Үйлс 16:1-15 Гол эшлэл: 16:9         “Шөнө нь Паулд нэгэн хүн үзэгдлээр гарч ирээд “Македонид ирж бидэнд туслаач” гэж гуйсан ажээ.” 1.Тимотыг авч...

2017 оны Цагаан сарын тусгай номлол (02.26) Б.Баярмагнай

Христ доторх амьдрал Колоссай 2:6-8 Гол эшлэл 2:6-7 “Тиймээс та нар Эзэн Христ Есүсийг хүлээн авсан шигээ Түүн дотор алхахдаа, заалгаснаараа Түүнд үндэслэгдэн, байгуулагдаж, итгэлдээ баталгаажин, талархлаар...

2016 оны Үйлс 18-р номлол (02.19) Б.Баярмагнай

ТЭД Ч ЕСҮСИЙН НИГҮҮЛСЛЭЭР Үйлс 15-р бүлэг Гол эшлэл 15:11 “Харин бид Эзэн Есүсийн нигүүлслээр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрцгүй билээ.”     Харь үндэстнүүд Есүсийг Аврагчаар хүлээн...

2017 оны Үйлс 19-р хичээлийн асуулт (02.26)

Македонид ирж бидэнд туслаач Үйлс 16:1-15 Гол эшлэл: 16:9 1. Тимот ямар хүн байсан бэ(1, 2; 2Тм 1:5; Фил 1:22)? Паул яагаад түүнд хозлол хийлгэсэн бэ(3, 1Ко...

2017 оны Үйлс 18-р хичээлийн асуут (02.19)

Тэд ч Есүсийн нигүүслээр Үйлс 15-р бүлэг Гол эшлэл 15:11 1. Антиох чуулганд ямар асуудлаас болж зөрчил маргаан үүссэн бэ (1,2а)? Энэ нь яагаад ноцтой асуудал вэ?...

2017 оны Үйлс 17-р номлол Э. Ганболд (02.12)

ИТГЭЛДЭЭ БАЙНГА БАЙГААРАЙ Үйлс 14:1-28 Гол эшлэл 14:22 “Дагалдагчдын сэтгэлийг хүчирхэгжүүлж, итгэлдээ байнга байгаарай гэж урамшуулан -Бид олон зовлон туулж байж Бурханы хаанчлалд орох ёстой гэлээ”     Өнөөдрийн...

2017 оны Үйлс 17-р хичээлийн асуулт (2.12)

Итгэлдээ байнга байгаарай Үйлс 14-р бүлэг Гол эшлэл 14:22 1. Икониомд иудейчүүд яагаад хоёр элчийн сайнмэдээний ажлыг саатуулсан бэ(1,2)? Харин Паул Барнаб нар ямар хандлага гаргасан бэ(3)? ...

2017 оны Үйлс 16-р номлол Г.Ариунболд (02.05)

ХАРЬ ҮНДЭСТНИЙ ГЭРЭЛ Үйлс 13-р бүлэг Гол эшлэл 13:47 “Учир нь Эзэн бидэнд ийнхүү тушаасан,”Чи авралыг газрын хязгаарт хүргэхийн тулд, Би чамайг харийнханд гэрэл болгон тавьсан” гэв. Өнөөдрийн...

2017 оны Үйлс 16-р хичээлийн асуулт (02.05)

Харийхны гэрэл Үйлс 13-р бүлэг Гол эшлэл 13:47 1. Антиох дахь чуулганд ямар хүмүүс байсан бэ(1)? Ариун Сүнс чуулганд ямар чиглэлийг өгсөн бэ(2)? Антиох чуулган Ариун Сүнсийг...

2017 оны Үйлс 15-р номлол (01.29) Б.Баярмагнай

ЗАЛБИРЧ БУЙ ЧУУЛГАН Үйлс 12-р бүлэг Гол эшлэл: 12:5 “Петрийг шоронд хоригдож байхад чуулган Бурханд хандаж түүний төлөө залбирч байв.” Өнгөрсөн Амралтын өдрөөр бид Антиох чуулганыхныг анх удаагаа...

Өдөрө бүрийн хоол /2017.01.30/

Гэрээний цус Матай 26:1-30 “ Энэ нь нүглийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний  цус минь юм. ” (28) 1.    Есүст үнэрт тос асгасан эмэгтэй (1-13) Есүсийг Бетанд...

2017 оны Үйлс 15-р хичээлийн асуулт (01.29)

ТАСРАЛТГҮЙ ЗАЛБИРЧ БУЙ ЧУУЛГАН Үйлс 12-р бүлэг Гол эшлэл 12:5 1. Херод хаан хэнийг алж, мөн хэнийг шоронд хийсэн бэ(1-4)? Петрийг хэр чанга хатуу манасан бэ? Энэ...

2017 оны Үйлс номын 14-р номлол (1.22) Б. Баярмагнай

АНТИОХ ЧУУЛГАН Үйлс 11:19-30 Гол эшлэл 11:26 “Барнаб түүнийг олж уулзаад Антиохт дагуулан ирэв. Ийнхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж, олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анх...

ЗАРЛАЛ