Өдөр бүрийн хоол /08.17/

                                               ...

Өдөр бүрийн хоол /08.16/

                                               ...

Өдөр бүрийн хоол /08.15/

                                 Ард түмний зовлонг тайлж өгдөг удирдагч 2Самуел 21:1-22 “Ингээд тэд...

2017 оны Арван тушаалын эхний номлол (08.13) Б.Баярмагнай

Надаас өөр бурхадтай байж болохгүй Гэтлэл 20:1-6 Гол эшлэл: 20:3 “Чи Надаас өөр бурхадтай Миний өмнө байж болохгүй.” Арван тушаалыг дараах байдлаар тодорхойлж болно. Есүсийн хэлсэнчлэн Бурханыг хайрлах,...

Өдөр бүрийн хоол /08.14/

                                           Бослогыг дарсан Иоаб 2Самуел...

Өдөр бүрийн хоол /08.12/

                                          Иерусалимд буцан ирсэн...

Өдөр бүрийн хоол /08.11/

                                               ...

Өдөр бүрийн хоол /08.10/

                                    Давидад хандсан ард түмний хайр 2Самуел 17:24-18:18 “Харин...

2017 оны Нехемиа 7-р номлол Ц. Эрдэнэбулган (08.06)

                                        Итгэлийн цэвэр байдлыг хадгал Нехемиа...

Өдөр бүрийн хоол /08.09/

                                      Ахитофелын зөвлөгөөг нураасан Бурхан 2Самуел 16:15-17:23 “Учир...

Өдөр бүрийн хоол /08.08/

                                Даруу сэтгэлээр шийтгэл эдэлж буй Давид 2Самуел 16:1-14 “ЭЗЭН миний...

Өдөр бүрийн хоол /08.07/

                           Өөрийгөө Бурханд даатгасан Давид 2Самуел 15:13-37 “Хэрэв Тэр “Би чамайг сайнаар таалдаггүй” хэмээн...

Өдөр бүрийн хоол /08.05/

                             Хүмүүсийн сэтгэлийг хулгайлсан гэм 2Самуел 15:1-12 “Шүүгдэхийн тулд хаан дээр ирсэн бүх...

Өдөр бүрийн хоол /08.04/

Абсаломыг үнссэн Давид 2Самуел 14:1-33 “Ийнхүү Иоаб хаан дээр очин айлтгасанд хаан Абсаломыг дуудав. Абсалом хаанд бараалхаж, хааны өмнө нүүрээрээ газарт хүртэл сунан мөргөхөд, хаан Абсаломыг...

Өдөр бүрийн хоол /08.02/

                                Бурханы шийтгэлийг хүлээн авсан Давид 2Самуел 12:15-25 “Ингээд Давид газраас...

2017 оны Нехемиа 6-р номлол Г. Хаш-Эрдэнэ (07.30)

                                        Шийдвэрүүдийг гаргасан ард түмэн Нехемиа...

Өдөр бүрийн хоол /08.01/

                                         Давидыг гэмшүүлж буй Бурхан 2Самуел...

Өдөр бүрийн хоол /07.31/

                                     Давидын гэм ба түүний шалтгаан 2Самуел 11:1-27 “Гашуудлын...

Өдөр бүрийн хоол /07.29/

                                               ...

Өдөр бүрийн хоол /07.28/

                                   Мефибошетэд энэрэл үзүүлсэн Давид 2Самуел 9:1-13 “Давид түүнд -Бүү...

ЗАРЛАЛ