Өдөр бүрийн хоол /2018.02.23/

Левичүүдийн өв Иошуа 21:1-45 “Тийнхүү Эзэний тушаал ёсоор Израилийн хөвгүүд өөрсдийнхөө өвөөс левичүүдэд эдгээр хотуудыг, бэлчээр нутагтай нь хамт өглөө.” (3) 1. Бурхан биднийг ерөөл болгон амьдруулдаг...

Өдөр бүрийн хоол /2018.02.22/

Бурханы нийгмийн суурь Иошуа 20:1-9 “Хотол түмний өмнө зогсон шүүгдэх цаг иртэл, тэр үеийн тэргүүн тахилчийг насан өөд болтол, тэр хүн уг хотод хоргодон амьдрах ёстой....

Өдөр бүрийн хоол /2018.02.21/

Хэр удаан лазагнах гэсэн юм бэ? Иошуа 18:1-19:51 “Израилийн хөвгүүдийн дунд өв залгамжлалаа хүлээн аваагүй долоон овог үлдсэн байлаа. Иймээс Иошуа Израилийн хөвгүүдэд – Эцэг өвгөдийн...

Өдөр бүрийн хоол /2018.02.20/

Ой модтой ч гэсэн та нар түүнийг буулга Иошуа 16:1-17:18 “Харин Иошуа, Иосефын гэр болох Ефраим ба Манассе нарт –Та нар шиг ийм их хүчирхэг бас...

2018 оны Лук 19-р хичээл (02.26)

Та нар тэдэнд идэх юм өг Лук 9:1-17 Гол эшлэл 9:13 1. Есүс ямар зорилгоор 12-ыгоо илгээж, ямар хүч чадал ба эрх мэдлийг өгсөн бэ(1,2)? Аян замдаа...

Өдөр бүрийн хоол /2018.02.19/

Өөрийн өвийг нэхэмжилсэн эмэгтэй Иошуа 15:1-63 “Ахса- Надад ерөөлөө хайрлаач.Та надад Негевийн нутгийг өгсөн тул усны эх булгуудыг нь бас өгөөч гэв. Тийнхүү Калеб дээд, доод...

2018 оны Тусгай номлол (02.18) Б.Баярмагнай

Түүний нэрээр амьтай болох Иохан 20:30-31  “Мөн энэ номд бичээгүй өөр олон тэмдгийг Есүс шавь нарынхаа өмнө үйлдсэн юм. Харин эдгээр нь Есүс бол Христ, Бурханы...

2018 оны Лук 18-р номлол (02.11) Б.Баярмагнай

Бүү ай! Гагцхүү итгэ Лук 8:40-56 Гол эшлэл 8:50 “Харин Есүс үүнийг сонсоод, түүнд —Бүү ай, гагцхүү итгэ. Тэр аврагдах болно гэлээ.” 1. Цус алддаг эмэгтэйг эдгээв (43-48) Хүн...

Өдөр бүрийн хоол /2018.02.12/

Бид Израилийн Бурхан Эзэнд тангарагласан Иошуа 9:16-27 “Гэвч удирдагчид бүгдээр даяар хотол түмэнд - Бид Израилийн Бурхан Эзэнээр тэдэнд тангарагласан бөгөөд одоо бид тэдэнд хүрч чадахгүй...

2018 оны Лук 19-р хичээл (02.26)

Та нар тэдэнд идэх юм өг Лук 9:1-17 Гол эшлэл 9:13 1. Есүс ямар зорилгоор 12-ыгоо илгээж, ямар хүч чадал ба эрх мэдлийг өгсөн бэ(1,2)? Аян замдаа...

2018 оны Лук 18-р хичээл (02.11)

Бүү ай! Гагцхүү итгэ Лук 8:40-56 Гол эшлэл 8:50 1. Есүсийг Капернаумд буцан ирэхэд хүмүүс Түүнийг хэрхэн хүлээн авсан ба тэдний дунд байсан синагогийн ахлагч, Есүсээс юу...

2018 оны Лук 17-р номлол (02.04) Б.Баярмагнай

Чөтгөрийг зайлуулсан нь Лук 8:26-39 Гол эшлэл 8:30 “Есүс түүнээс -Нэр чинь хэн бэ? гэж асуусанд тэр -Легион гэв. Учир нь түүнд олон чөтгөр шүглэсэн байжээ.” Герасчууд буюу...

ИОШУА НОМЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Иошуа ном бол Бурхан Өөрийн ард түмний шинэ үеийнхэнд амлагдсан газрыг эзэмшин авахад бэлэн болохыг зарласан ном гэж үзэж болно. Тэд Египетийн боолчлолоос гарч...

2018 оны Лук 17-р хичээл (02.04)

Чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүнийг эдгээсэн Есүс Лук 8:26-39 Гол эшлэл 8:30 1. Есүс болон шавь нар хаана хүрч ирсэн ба тэр нь ямар газар байсан бэ(26)? Тэгэхэд тэд...

2018 оны Лук 16-р номлол (01.28) Г. Насантогтох

Хүчтэй шуургыг намдаасан Есүс Лук 8:19-25 Гол эшлэл 8:25 “Тэр шавь нартаа – Итгэл чинь хаана байна? Гэхэд тэд айх гайхах зэрэгцэж, нэг нэгэндээ – Салхи, усанд...

2018 оны Лук 15-р номлол (01.21) Ц. Чибаатар

Сонсох чихтэй нь сонсогтун Лук 8:1-18 Гол эшлэл 8:8 "Зарим нь сайн хөрсөнд унаж ургаад, зуу дахин ургац өгчээ гэв. Тэр эдгээрийг айлдаад Сонсох чихтэй нь сонсогтун...

2018 оны Лук 16-р хичээлийн асуулт (01.28)

Хүчтэй шуургыг намдаасан Есүс Лук 8:19-25 Гол эшлэл 8:25 1. Есүсийн эх ба дүү нар яагаад Түүн дээр ирсэн бэ(19,20; Мк 3:21)?Харин Есүс ямар хүмүүсийг Өөрийн гэр...

Өдөр бүрийн хоол /2018.01.22/

Даниелын залбирлын амьдрал  Даниел 6:1-15 “Тэрхүү албан бичигт гарын үсэг зурсныг Даниел мэдсэн үед гэртээ ороод, урьд хийж байсан ёсоор өдөр бүр гурван удаа өвдөг сөгдөн,...

2018 оны Лук 15-р хичээлийн асуулт (01.21)

Үгийг сонсоод үр жимс өгөгсөд Лук 8:1-18 Гол эшлэл 8:15 1. Бурхан хаанчлалын сайнмэдээг Есүс хэрхэн тунхагласан бэ(1)? Есүстэй хамт ямар хүмүүс явж байсан бэ(2-3)? Сайнмэдээний ажилд...

Өдөр бүрийн хоол /2018.01.15/

Дуулгаваргүйн аймшигт хариу Леви 26:14-46 “Миний эсрэг харш юм хийж, Надад дайсагнасаар байсан өөрсдийн хилэнц нүгэл бас эцэг өвгөдийнхөө хилэнцийг хэрэв тэд улайвал, мөн тэдний хозлуулаагүй...

ЗАРЛАЛ