Өдөр бүрийн хоол /017.05.24/

Хаантай болохыг хүссэн Израиль 1Самуел 8:1-9 “Одоо бусад улсуудын адил биднийг захирах хааныг бидэнд томилж өгнө үү?”(5) 1. Сэтгэлд нь нийцээгүй Самуел (1-6) Самуел өндөр настай болсон тул...

2017 оны Үйлс 29-р номлол Ц.Эрдэнэбулган (5.21)

“Бүгд надтай адил болоосой” Үйлс 26:1-32 Гол эшлэл 26:29 "Паул-Төдхөн ч бай, үгүй ч бай зөвхөн та ч биш, харин өнөөдөр энд намайг сонсогсод бүгд энэхүү хүлээснээс...

Өдөр бүрийн хоол /2017.05.23/

Израилийг захирч буй Самуел 1Самуел 7:3-17 “Хэрэв та нар бүх зүрх сэтгэлээрээ Эзэнд эргэн хандаж байгаа бол, та нар дотроосоо харийн бурхад болон Аштаротыг зайлуулан, зүрх...

2017 оны Үйлс 30-р хичээлийн асуулт (05.28)

Би Бурханд итгэж байна Үйлс 27-р бүлэг Гол эшлэл 27:25 1. Паул болон хоригдлуудыг хэн хариуцан Итали уруу хүргэх болсон бэ(1-3)? Энэ аяллын байдал эхнээсээ ямар байсан...

Өдөр бүрийн хоол /2017.05.22/

Ёховад мөргөсөн Филистчүүд 1Самуел 6:1-7:2 “Үнээнүүд Бет-шемешийн зүг уруу чигээрээ явж, нэг замаа даган мөөрсөөр цаашлан, баруун тмйш ч, зүүн тийш ч эргэсэнгүй.”(12) 1. Ёховад гэм нүглийн...

2017 оны Үйлс 29-р хичээл (05.21)

Бүгд найдтай адил болоосой Үйлс 26:1-32 Гол эшлэл 26:29 1. Паул Агрипп хааны өмнө өөрийгөө өмгөөлөх болсоныг яагаад ерөөлтэй гэж тооцсон бэ(1-3)? Паул өөрийн үндэстнээс буруутгал авч...

2017 оны Үйлс 28-р хичээл (05.14)

Би Цезарьт давж заалдана Үйлс 25-р бүлэг Гол эшлэл 25:11 1. Фест яагаад Иерусалим уруу явсан бэ(1)? Тэгэхэд Иудейн тэргүүлэгчид түүнээс юуг хүсэмжилсэн бэ(2,3; Иох 8:44)?Фест тэдний...

2017 оны Үйлс 27-р номлол (05.07) Б.Баярмагнай

ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛЭЭ ХАМГААЛСАН ПАУЛ Үйлс 24-р бүлэг Гол эшлэл: 24:15 “Тэдний найддагийн адилаар зөвт ба зөвт бус хэн хэн нь амилна гэдэгт би ч Бурханд найддаг.” Өнөөдрийн номлол...

2017 оны Үйлс 26-р номлол (04.30) Г.Хаш-Эрдэнэ

Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой Үйлс 23:1-35 Гол эшлэл 23:11 Гэтэл дараах шөнө нь Эзэн Паулын дэргэд зогсон -Зоригтой байгтун. Учир нь чи Намайг Иерусалимд яаж гэрчилсний...

2017 оны Үйлс 27-р хичээл (05.07)

Амилна гэдэгт бич найддаг Үйлс 24-р бүлэг Гол эшлэл 24:15 1. Тэргүүн тахилч хэн хэнтэй хамт захирагч дээр ирсэн бэ (1)? Тертул Феликт хэрхэн зусардсан бэ (2-4)?...

2017 оны Үйлс 25-р номлол (04.23) Б.Баярмагнай

ЕСҮСИЙН НЭРИЙН ТӨЛӨӨ ҮХЭХЭД Ч БЭЛЭН ПАУЛ Үйлс 21-22-р бүлгүүд Гол эшлэл: 21:13 “Харин Паул –Юунд та нар уйлж, зүрхийг минь юунд өвтгөнө вэ? Би Эзэн Есүсийн...

2017 оны Үйлс 26-р хичээл (04.30)

Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой Үйлс 23:1-35 Гол эшлэл 23:11 1. Паул зөвлөлийн өмнө яагаад зоригтой байсан бэ(1)? Тэгтэл тэргүүн тахилч яагаад амыг нь алгад гэж тушаасан...

Хаврын библийн Конференцийн 4-р номлол (04.16) Б. Баярмагнай

Үхлээс амилж, ялсан Есүс Лук 24:1-35 Гол эшлэл 24:5-6 “Мөнөөх эмэгтэйчүүд айн сандарч, нүүрээ газар хүртэл бөхийлгөсөнд тэд –Та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд Нэгэнийг хайна вэ?...

Хаврын библийн конференцийн 3-р номлол (04.15) М.Түвшинбаяр

ААВЫН АГУУ ХАЙР Лук 15:11-32 Гол эшлэл 15:20 “Тэгээд тэр босож, эцэг уруугаа явжээ. Харин Эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд, тэвэрч үнсэв.” Таны үгийг...

Хаврын библийн конференцийн(04.15) 2-р номлол Г.Энхбаатар

ЗАГАЛМАЙД ЦОВДЛОГДСОН ЕСҮС Лук 23:26-49 Гол эшлэл: 23:34 “Есүс Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв. Тэд шавга хаяцгаан,Түүний хувцсыг хуваан...

Хаврын библийн конференцийн 1-р номлол (04.14) Г.Батбаатар

ТЭНГЭР БА ГАЗРЫГ БҮТЭЭСЭН БУРХАН Эхлэл:1:1-25 Гол эшлэл: 1:1 “Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ” Сайн байцгаана уу? ХБК-д хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. ХБК-оор дамжуулан, хайр ивээл...

Өдөр бүрийн хоол /2017.04.17/

Амлалт ба хууль Галат 3:15-25 “Хэрэв өв залгамждад нь хуулиас ирдэг юм бол, амлалтаас ирдэггүй гэсэн үг болно. Харин Бурхан үүнийг Абрахамд амлалтаар соёрхсон аж” 1.    Сайн...

2017 оны Үйлс 25-р хичээлийн асуулт (04.23)

Есүсийн нэрийн төлөө үхэхэд ч бэлэн байна Үйлс 21:1-22:30 Гол эшлэл 21:13 1. Иерусалим хүртэл явсан Паулын аян замын тухай ярина уу(21:1-16)? Паулыг Иерусалим уруу явахгүй байхыг...

2017 оны Үйлс 24-р номлол (04.09) Б.Баярмагнай

Нулимс унаган хүн бүрт үйлчилсэн Паул Үйлс 20-р бүлэг Гол эшлэл 20:31 “Иймээс гурван жилийн турш өдөр шөнөгүй хүн бүрийг нулимс унаган тасралтгүй сэнхрүүлж байсныг минь санан...

2017 оны Үйлс 23-р номлол (04.02) Г.Насантотох

ДАГАЛДАГЧДЫГ ӨСГӨСӨН ПАУЛ Үйлс 19:1-41 Гол эшлэл: 19:9б “...Тэр тэднийг орхин, дагалдагчдыг тусгаарлаад Туранны сургууль дээр өдөр бүр сургамжлах болжээ.”     Бидэнд Үйлс номоор дамжуулан, олон зүйлийг зааж,...

ЗАРЛАЛ