Өдөр бүрийн хоол /2017.04.22/

Ариун Сүнсийг дагаж үйлдэгтүн Галат 5:16-26 “Харин Сүнсээр яв, тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ”(16) 1.    Махбодийн хүслийг дагаж амьдардаг хүмүүс(16-21) Махбодийн...

Өдөр бүрийн хоол /2017.04.21/

Хайраар харилцан үйлчлэгтүн Галат 5:1-15 “Ах дүү нараа, та нар эрх чөлөө уруу дуудагдсан юм. Гэхдээ та ар эрх чөлөөгөө махан биеийн төлөөх таатай боломж болгож...

Өдөр бүрийн хоол /2017.04.20/

Эрх чөлөөт эмэгтэйн хүүхэд Галат 4:21-31 “Тиймээс ах дүү нар аа, бид шивэгчнийх биш, харин эрх чөлөөт эмэгтэйн хүүхүүд билээ”(31) 1.    Шивэгчний хүүхэд(21-27) Гэмийн боолоор удаан амьдарснаас бий...

Өдөр бүрийн хоол /2017.04.19/

Төрөх зовлонг дахин эдэлж буй Паул Галат 4:8-20 “Хүүхдүүд минь, Христ та нарын дотор дүрээ олтол би төрөх зовлонг дахиж эдэж байна”(19) 1.    Юунд дахин боолчлогдохыг хүснэ...

Өдөр бүрийн хоол /2017.04.18/

Бурханы хүүхдүүд Галат 3:26-4:7 “Та нар бол хөвгүүд нь мөн тул, Бурхан Өөрийн Хүүгийн Сүнсийг бидний зүрхэнд илгээсэн байна. Тэр Сүнс “Ааба, Ааваа” гэж дууддаг” 1. Есүст...

Хаврын библийн Конференцийн 4-р номлол (04.16) Б. Баярмагнай

Үхлээс амилж, ялсан Есүс Лук 24:1-35 Гол эшлэл 24:5-6 “Мөнөөх эмэгтэйчүүд айн сандарч, нүүрээ газар хүртэл бөхийлгөсөнд тэд –Та нар юунд үхэгсдийн дунд амьд Нэгэнийг хайна вэ?...

Хаврын библийн конференцийн 3-р номлол (04.15) М.Түвшинбаяр

ААВЫН АГУУ ХАЙР Лук 15:11-32 Гол эшлэл 15:20 “Тэгээд тэр босож, эцэг уруугаа явжээ. Харин Эцэг нь түүнийг холоос харж ихэд өрөвдөн гүйж ирээд, тэвэрч үнсэв.” Таны үгийг...

Хаврын библийн конференцийн(04.15) 2-р номлол Г.Энхбаатар

ЗАГАЛМАЙД ЦОВДЛОГДСОН ЕСҮС Лук 23:26-49 Гол эшлэл: 23:34 “Есүс Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэв. Тэд шавга хаяцгаан,Түүний хувцсыг хуваан...

Хаврын библийн конференцийн 1-р номлол (04.14) Г.Батбаатар

ТЭНГЭР БА ГАЗРЫГ БҮТЭЭСЭН БУРХАН Эхлэл:1:1-25 Гол эшлэл: 1:1 “Эхэнд Бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ” Сайн байцгаана уу? ХБК-д хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. ХБК-оор дамжуулан, хайр ивээл...

Өдөр бүрийн хоол /2017.04.17/

Амлалт ба хууль Галат 3:15-25 “Хэрэв өв залгамждад нь хуулиас ирдэг юм бол, амлалтаас ирдэггүй гэсэн үг болно. Харин Бурхан үүнийг Абрахамд амлалтаар соёрхсон аж” 1.    Сайн...

2017 оны Үйлс 24-р номлол (04.09) Б.Баярмагнай

Нулимс унаган хүн бүрт үйлчилсэн Паул Үйлс 20-р бүлэг Гол эшлэл 20:31 “Иймээс гурван жилийн турш өдөр шөнөгүй хүн бүрийг нулимс унаган тасралтгүй сэнхрүүлж байсныг минь санан...

2017 оны Үйлс 23-р номлол (04.02) Г.Насантотох

ДАГАЛДАГЧДЫГ ӨСГӨСӨН ПАУЛ Үйлс 19:1-41 Гол эшлэл: 19:9б “...Тэр тэднийг орхин, дагалдагчдыг тусгаарлаад Туранны сургууль дээр өдөр бүр сургамжлах болжээ.”     Бидэнд Үйлс номоор дамжуулан, олон зүйлийг зааж,...

2017 оны Үйлс 22-р номлол (03.26) Ц.Эрдэнэбулган

БҮҮ АЙ! ХАРИН ЯРЬ Үйлс 18:1-28 Гол эшлэл 18:9,10 “Эзэн шөнө нь Паулд үзэгдлээр дамжуулан  —Бүү ай. Харин ярь. Бүү дуугүй бай. Учир нь Би чамтай хамт...

Өдөр бүрийн хоол /2017.03.27/

Мэргэн ухаан хийгээд илчлэлийн сүнсийг өгч Ефес 1:15-23 “Бидний Эзэн Есүс Христийн Бурхан, алдрын Эцэг нь та нарт мэргэн ухаан хийгээд илчлэлийн сүнсийг өгч, Өөрийн бүрэн...

2017 оны Үйлс 23–р хичээлийн асуулт (04.02)

Дагалдагчдыг өсгөсөн Паул Үйлс 19:1-41 Гол эшлэл 19:9б 1.Ефесд байсан дагалдагчдын сүнсний байдал ямар байсан бэ (1-3)? Паул тэдэнд хэрхэн тусалсан бэ (4-7)? 2.Паул синагогт Бурхаын хаанчлалын тухай...

2017 оны Үйлс номын 21-р номлол (03.19) Ж.Мөнхтулга

БИЧВЭРЭЭС ӨДӨР БҮР НЯГТЛАН ҮЗСЭН БЕРОЙЧУУД Үйлс 17:1-34 Гол эшлэл 17:11 “Харин тэндхийнхэн Тесалоникийнхныг бодвол уужим сэтгэлтэй байсан бөгөөд тэд үгийг дуртайяа хүлээн авч, эдгээр нь  үнэн...

2017 оны Үйлс 22-р хичээлийн асуулт (03.26)

Бүү ай! Харин ярь Үйлс 18:1-28 Гол эшлэл 18:9,10 1.    Паул Коринтод очиход ямар хүмүүстэй тааралдсан ба тэд Паулд хэр чухал хүмүүс болсон бэ?(1,2; Ром16:3,4; 1 Коринт...

2017 оны Үйлс 21-р хичээлийн асуулт (03.19)

Бичвэрээс өдөр бүр нягтлан үзсэн бероичууд Үйлс 17:1-34 Гол эшлэл 17:11 1. Тесалоникийн синагогт Паулын тунхагласан номлолын гол агуулга нь юу вэ(1-3)? Түүний номлолын дараа ямар үр...

2017 оны Үйлс 20-р номлол (03.12) Б.Баярмагнай

ПАУЛ, СИЛАС НАР ШОРОНД Үйлс 16:16-40 Гол эшлэл: 16:25 “Шөнө дундын үед Паул, Силас хоёр залбирч, Бурханд магтуу дуулж байгааг хоригдлууд сонсоцгоож байлаа.” Өнөөдрийн номлолоос бид хоорондоо холбоотой...

2017 оны Үйлс 20-р хичээлийн асуулт (03.12)

Шоронд ч магтан дуулсан Паул, Силас нар Үйлс 16:16-40 Гол эшлэл 16:25 1. Паул хэнтэй тааралдаж түүнд хэрхэн тусалсан бэ(16-18)? Харин үүнээс болж, Паул Силас нар яагаад...

ЗАРЛАЛ