2017 оны Лук 7-р хичээл (10.22)

Амралтын өдрийн Эзэн Есүс Лук 6:1-11 Гол эшлэл 6:5 1. Есүс тариан талбайгаар өнгөрөн явахад шавь нар нь юу хийсэн бэ(1, Д.х 23:24,25)? Үүнийг харсан фарисайчууд юу...

2017 оны Лук 5-р хичээл (10.15)

Нүглүүдийг уучлах эрх мэдэлтэй Есүс Лук 5:12-26 Гол эшлэл: 5:24 1. Есүсийг нэгэн хотод байхад уяман өвчтэй хүн Есүсээс юу гуйсан бэ (12)? Уяман гэж ямар өвчин...

2017 оны Лук 5-р номлол (10.15) Б.Баярмагнай

Нүглүүдийг уучлах эрх мэдэлтэй Есүс Лук 5:12-26 Гол эшлэл: 5:24 “Харин Хүний Хүү газар дээр нүглүүдийг уучлах эрх мэдэлтэйг та нарт мэдүүлэхийн тулд гээд саа өвчтөнд -Би...

2017 оны Лук 4-р хичээл (10.08)

Чи хүмүүсийг загасчлах болно Лук 5:1-11 Гол эшлэл 5:10 1.Геннессаретын нуурын эрэг дээр ард олон ба загасчид тус бүр юу хийж байсан бэ (1,2)? Хоосон тороо угааж...

2017 оны Лук 4-р номлол (10.08) Э. Ганболд

ЧИ ХҮМҮҮСИЙГ ЗАГАСЧЛАХ БОЛНО Лук 5:1-11 Гол эшлэл 5:10б “Тэгтэл Есүс, Симонд- Бүү ай! Үүнээс хойш чи хүмүүсийг загасчлах болно” Өнөөдрийн номлолд Есүс анхны шавь нараа хэрхэн дуудсан...

Өдөр бүрийн хоол /2017.10.05/

Би удахгүй ирнэ Итгэлт 22:10-21 “Харагтун, Би удахгүй ирнэ. Хүн бүрд үйлдсэнийх нь дагуу буцаан төлөх шагнал минь Надтай хамт байгаа.” (12) 1. Есүс удахгүй ирнэ (10-15) Есүс...

Өдөр бүрийн хоол /2017.10.04/

Диваажинг дахин олж авсан Илчлэл 22:1-9 “Тэнд цаашид ямар ч хараал байхгүй болно. Мөн Бурхан ба Хурганы сэнтий тэнд байж, зарц нар нь Түүнд үйлчилнэ.” (3) 1....

Өдөр бүрийн хоол/2017.10.03/

Хурга бол сүм Илчлэл 21:9-27 “Би хотод ямар ч сүм харсангүй. Учир нь Төгс хүчит Эзэн Бурхан ба Хурга бол тэндхийн сүм юм.” (22) 1. Хурганы сүйт...

Өдөр бүрийн хоол /2017.10.02/

Шинэ Иерусалим Шинэ Иерусалим Илчлэл 21:1-8 “Тэр надад –Боллоо. Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл нь Би байгаа юм. Цангасан нэгэнд Би амийн усны булгаас үнэгүй...

2017 оны НБК-ын 3-р номлол (10.01) Б.Баярмагнай

Бурханд итгэ Лук 12:22-34 Гол эшлэл: 12:31 “Гагцхүү Түүний хаанчлалыг хайгтун. Тэгвэл энэ бүхнийг та нарт нэмж өгөх болно.” Уржигдар бид татвар хураагч, гэмтэй Левиг дуудсан Есүсийг сурсан...

2017 оны НБК-ын 1-р номлол (09.29) Э. Ганболд

НҮГЭЛТНҮҮДИЙГ ГЭМШИЛД ДУУДАХААР ИРСЭН ЕСҮС Лук: 5:27-32 Гол эшлэл: 5:31, 32 “Есүс тэдэнд- Эмч эрүүлд нь бус, өвчтэйд нь хэрэгтэй. Би зөвтийг бус, харин нүгэлтнүүдийг гэмшилд дуудахаар...

Өдөр бүрийн хоол /09.30/

Эцсийн ялалт ба шүүлт Илчлэл 20:1-15 “Мөн амийн номд нэр нь бичигдсэн нь олдоогүй бүхэн галт нуурт хаягдав.” (15) Мянган жил (1-6)         Энэ бүлэгт билэгдлүүдийг олноор...

Өдөр бүрийн хоол /09.29/

Хаадын Хаан, эздийн Эзэн Илчлэл 19:11-21 “Тэр дээл болон хормой дээрээ “хаадын Хаан, эздийн Эзэн” гэж бичсэн нэртэй ажээ.” (16) Цагаан морь унагч (11-16)         Цагаан морь...

Өдөр бүрийн хоол /09.28/

Хурганы хуримын зоог Илчлэл 19:1-10 “Тэр надад –Хурганы хуримын зоогонд уригдагсад ерөөлтэй еэ! гэж бичигтүн гээд –Эдгээр нь Бурханы үнэн үгс мөн гэлээ.” (9) Халлелуяа, Бурханд...

Өдөр бүрийн хоол /09.27/

Вавилоны нуралт Илчлэл 18:1-24 “Тэнгэрээс өөр нэг дуу –Миний ард түмэн, та нар тэр эмийн нүглүүдэд оролцохгүй, гамшгуудад нь өртөхгүйн тулд түүнээс гарагтун гэхийг би сонсов.”...

2017 оны Лук 3-р номлол (09.24) Б.Баярмагнай

Эрх чөлөөг өгөхөөр ирсэн Есүс Лук 4:16-44 Гол эшлэл: 4:18-19 “Над дээр ЭЗЭНий Сүнс байна. Учир нь ядууст сайнмэдээ хүргэхийн тулд Намайг Эзэн тосолсон юм. Тэр Намайг...

Өдөр бүрийн хоол /09.26/

Араатан унасан эмэгтэй Илчлэл 17:1-18 “Тэд Хурганы эсрэг дайн хийх бөгөөд Хурга тэднийг ялах болно. Учир нь Тэр бол эздийн Эзэн, хаадын Хаан билээ. Түүнтэй хамт...

Өдөр бүрийн хоол /09.25/

Бурханы уур хилэнгийн долоон аяга Илчлэл 16:1-21 “Усны тэнгэрэлч –Өө Ариун Нэгэн минь, Та эдгээрийг шүүсэн тул, байгаа, байсан Та зөвт юм. Яагаад гэвэл тэд ариун...

2017 оны Лук 3-р хичээл (09.23)

Эрх чөлөөг өгөхөөр ирсэн Есүс Лук 4:16-44 Гол эшлэл 4:18-19 1. Есүс Назарт ирээд юу хийсэн бэ (16, 17)? Есүс бичвэрээс юу олж уншсан бэ (18, 19,...

Өдөр бүрийн хоол /09.23/

Мосегийн болон Хурганы дуу Илчлэл 15:1-8 “Тэд Бурханы зарц Мосегийн дуу болон Хурганы дууг дуулав. –Төгс хүчит Эзэн Бурхан минь, Таны үйлс агуу бөгөөд гайхалтай. Үндэстнүүдийн...

ЗАРЛАЛ