Өдөр бүрийн хоол /2017.01.21/

Булангийн тулгуур чулуу болсон Есүс Матай 21:23-46 “ -”Барилгачдын голсон Чулуу булангийн тулгуур Чулуу болжээ. ” (42а) 1.    Хоёр хүүгийн тухай зүйрлэл (23-32) Есүс сүмийг цэвэрлээд зарлиг зааж...

Өдөр бүрийн хоол /2017.01.20/

Сүмийг цэвэрлэсэн Есүс Матай 21:12-22 “ -“Миний гэр  залбиралын гэр гэж нэрлэгдэх болно” гэж бичигдсэн байдаг. ” (13а) 1.    Миний гэр бол залбирлын гэр (12-17) Есүс сүмд ороход...

Өдөр бүрийн хоол /2017.01.19/

Дудран унаж орсон Есүс Матай 21:1-11 “Юу гэвэл «”Харагтун, байдсан илжиг бас Хударгатны төл дудран унаад, Хаан Эзэн чинь чам уруу дарууханаар айсуй” гэж Сионы охинд...

Өдөр бүрийн хоол /2017.01.18/

Хоёр сохрын гуйлт Матай 20:29-34 “ Ард олон тэднийг дуугүй бай хэмээн зандарсан боловч тэд улам чангаар -Давидын Хүү, Эзэн минь ээ, биднийгээ өршөө гэж хашхирав....

Өдөр бүрийн хоол /2017.01.17/

Жинхэнэ агуу нь Матай 20:17-28 “ Үүнчлэн Хүний Хүү үйлчлүүлэхийн тулд бус, харин үйлчлэхийн тулд бөгөөд олны төлөө амиа золиос болгон өгөхөөр ирсэн билээ. ” (28) Есүс...

2016 оны Үйлс 14-р хичээлийн асуулт (1.22)

АНТИОХ ЧУУЛГАН Үйлс 11:19-30 Гол эшлэл 11:26 1.    Хавчлагаас болж тархсан итгэгчид хаа хүртэл явж, ямар хүмүүст үгийг дамжуулсан бэ(19)? Харин хэн гректэнгүүдэд ч Есүсийг тунхаглаж,  ямар...

2017 оны Үйлс 13-р номлол(1.15) Э. Ганболд

БОС, НЯДЛААД ИД Үйлс 10:1-11:18 Гол эшлэл 10:13 “Тэгтэл нэгэн дуу гарч, түүнд  -Петр ээ! Бос, нядлаад ид гэв” Өнгөрсөн долоо хоногийн номлолоор бид Саул хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар...

Өдөр бүрий хоол /2017.01.16/

Усан үзмийн тариачдын зүйрлэл Матай 20:1-16 “ Тэнгэрийн хаанчлал нь усан үзмийн талбайдаа ажилчдыг  хөлслөхөөр өглөө эрт гарсан газрын эзэн лугаа адил юм. ” (1) 1.    Та...

2016 оны Үйлс 12-р хичээл (1.08)

Надад сонгогдсон сав Үйлс 9:1-31 Гол эшлэл 9:15 Саул итгэгчдийг хэрхэн улам идэвхтэй хавчих гэсэн бэ (8:1-3;9:1,2)? Тэр яагаад ингэтэл итгэгчдийг хавчсан бол? Гэтэл тэр яагаад...

2017 оны анхдугаар тусгай номлол (01.01) Б.Баярмагнай

ЭЗЭНД НАЙДАГЧДЫН ХҮЧ ШИНЭЧЛЭГДЭНЭ Исаиа 40:6-31 Гол эшлэл: 40:31 “Харин ЭЗЭНд найдагчид Хүчээ сэлбэнэ. Тэд бүргэд мэт жигүүр дээрээ Элин халина. Гүйлээ ч үл туйлдана Алхлаа ч...

2016 оны Үйлс 11-р номлол. Ц.Эрдэнэбулган(11.20)

ФИЛИП БА ЕТИОПЫН ТАЙГАН АМБАН Үйлс 8:26-40 Чухалзүйл 8:26 “ Харин Эзэний тэнгэрэлч, Филипт -Босогтун. Иерусалимаас Газ уруу урууддаг замаар урагш яв гэлээ. (Энэ нь цөлийн зам)...

2016 оны Үйлс 11-р хичээлийн асуулт (12.04)

ФИЛИП БА ЕТОПЫН ТАЙГАН АМБАН Үйлс 8:26-40 Гол эшлэл 8:26 1. Эзэний тэнгэрэлч Филипт юу тушаасан бэ(26а)? Түүний хувьд энэ тушаалыг дуулгавартай дагахад аль талаараа хэцүү байсан...

2016 оны Үйлс 10-р хичээлийн асуулт (11.27)

Самарид сайнмэдээг дэлгэрүүлсэн Филип Үйлс 8:1-25 Гол эшлэл 8:12 1.Стефаныг алсан явдлыг Саул юу гэж тооцсон бэ (1а)? Тэр өдөр Иерусалим дахь чуулганд юу өрнөсөн бэ (1б)?...

2016 оны Үйлс 10-р номлол (11.27) Б.Баярмагнай

САМАРИД САЙНМЭДЭЭГ ДЭЛГЭРҮҮЛСЭН ФИЛИП Үйлс 8:1-25 Гол эшлэл: 8:12 “Харин Бурханы хаанчлал болон Есүс Христийн нэрийн тухай сайнмэдээг тунхагласан Филипт итгэсэн эрэгтэй нь ч, эмэгтэй нь ч...

2016 оны Үйлс 9-р номлол (11.20) Ц.Чибаатар

САЙН МЭДЭЭНИЙ ТӨЛӨӨ АМИА ЗОЛИОСЛОСОН СТЕФАН Үйлс 6:8-7:60 Гол эшлэл 7:60 "Тэгээд өвдөг сөхрөн, чанга дуугаар —Эзэн, энэ нүглийг нь тэдэнд бүү тохооч гэж хашхирав. Ийнхүү хэлээд тэр...

2016 оны Үйлс 8-р номлол (11.13) Б.Баярмагнай

АМИЙН ҮГИЙГ ЯРИГТУН Үйлс 5:12-6:7 Гол эшлэл: 5:20 “-Яв, сүм дотор зогсон ард олонд энэхүү амийн бүх үгийг яригтун гэв.” Өнгөрсөн долоо хоногт бид Ананиа Сапфир нарын тухай,...

2016 оны Үйлс 7-р номлол(11.06) Э.Ганболд

АРИРИУН СҮНСИЙГ ХУУРСАН АНАНИА, САФИР НАР Үйлс 4:32-5:11 Гол эшлэл 5:3,4 “Харин Петр-Ананиа аа, зүрх чинь яагаад Сатанд автаж, чи газрынхаа өртгөөс нуун, Ариун Сүнсэнд худал хэлэв” Өнгөрсөн...

2016 оны Үйлс 6-р номлол (10.30) Н.Ариунболд

ҮЗСЭН СОНССОНОО ЯРИХАА ЗОГСООЖ ЧАДАХГҮЙ Үйлс 4:13-31 Гол эшлэл Үйлс 4:20 “Учир нь бид үзсэн сонссоноо ярихаа зогсоож чадахгүй гэжээ” Өмнөх зарлигаар бид “Өөр хэний ч дотор аврал...

2016 оны Үйлс 6-р номлол (10.23) Ж.Мөнхтулга

ӨӨР ХЭНИЙ Ч ДОТОР АВРАЛ ҮГҮЙ Үйлс 4:1-12 Гол эшлэл 4:12 "Өөр хэний ч дотор аврал үгүй. Учир нь бид аврагдаж болох өөр нэр тэнгэрийн доор хүмүүнд...

2016 оны Үйлс 4-р номлол (10.16) Б.Баярмагнай

ЕСҮСИЙН НЭРЭЭР Үйлс 3-р бүлэг Гол эшлэл: 3:6 “Харин Петр түүнд —Надад алт, мөнгө байхгүй. Харин өөрт байгаагаа л би чамд өгье гээд —Назарын Есүс Христийн нэрээр...

ЗАРЛАЛ