Өдөр бүрийн хоол /2017.12.09/

ГЭМШСЭН, ДАРУУ СҮНСТЭЙ ХҮНТЭЙ ХАМТ БАЙДАГ БУРХАН Исаиа 57:1-21 “... гэмшсэн болон даруу сүнстэй хүмүүстэй хамт өндөр, ариун газарт оршдог.” (15б) 1.Ялзралын хөвгүүд (1-13) Израиль ард түмэн Бурханд...

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.08/

ШУДРАГА ЁСЫГ САХИН, ЗӨВИЙГ ҮЙЛДЭГТҮН Исаиа 56:1-12 “Шудрага ёсыг сахин, зөвийг үйлдэгтүн. Учир нь Миний аврал ирэх гэж байна.” (1б) 1.Шудрага ёсыг сахин, зөвийг үйлдэгтүн (1-8) Израиль өөрийгөө...

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.06/

МАЙХНЫХАА ТАЛБАЙГ ӨРГӨТГӨ Исаиа 54:1-17 “Майхныхаа талбайг өргөтгөн, сууцныхаа хөшгийг дэлгэн татаж, бүү хаагтун.” (2а) 1.Майхныхаа талбайг өргөтгөн (1-3) Вавилонд олзлогдож байгаад ирсэн Израилийн байдал нь хүүхэд төрүүлж...

Өдөр бүрийнн хоол /2017.12.05/

БИДНИЙ ГЭМИЙГ ҮҮРСЭН МЕССИА Исаиа 53:1-12 “Бид бүгдээрээ хонь мэт төөрч, хүн бүр өөрийн замаар явав. Харин Эзэн бидний гэмийг бүгдийг нь Түүнд тохов.” (6) 1.Үзэн ядагдаж,...

2017 оны Христмасын 2-р хичээл (12.10)

Эзэний шивэгчин учир Лук 1:26-56 Гол эшлэл 1:38 1. Тэнгэрэлч Габриел хэзээ Мариа уруу илгээгдэн юу гэж мэндэлсэн бэ(26-28)? “Ивээгдэгч” гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? Мариа...

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.04/

ЧИНИЙ БУРХАН ХААНЧИЛНА Исаиа 52:1-15 “Чиний Бурхан хаанчилна гэж Сионд өгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл нь уулсын дээр ямар үзэсгэлэнтэй вэ?” (7б) 1.Чамайг мөнгөгүйгээр аварна (1-6) Одоо Сион...

2017 оны Христмасын 1-р номлол (12.03) Б.Баярмагнай

Зөвт гэр бүл Лук 1:1-25 Гол эшлэл 1:6 “Тэд хоёул, Эзэний бүх тушаал зааврыг өөгүй дагаж, Бурханы өмнө зөвт байлаа.” Өнөөдрөөс эхлэн бид Христмасын номлолуудыг цувралаар сонсох гэж...

2017 оны Христмасын1-р хичээл (12.03)

Зөвт хүн Захариа ба Елизабет Лук 1:1-25 Гол эшлэл 1:6 1. Уг номонд Есүсийн тухай болсон үйл явдлыг хэрхэн бичсэн ба үүний зорилго юу вэ(1-4)? 2. Захариа, Елизабет...

2017 оны Лук 12-р номлол (11.26) Б.Баярмагнай

Үг л хэлээч Лук 7:1-10 Гол эшлэл: 7:7 “Иймээс би өөрийгөө ч Тан дээр очих үнэ хүндтэй бус хэмээн үзэв. Харин үг л хэлээч, тэгвэл зарц минь...

2017 оны Лук 12-р хичээл (11.26)

Үг л хэлээ ч Лук 7:1-10 Гол эшлэл 7:7 1. Есүсийг Капернаумд ороход нэгэн зуутын даргад ямар асуудал байсан ба тэрээр асуудлыг хэрхэн шийдэх гэсэн бэ(1-3)? Тухайн...

2017 оны Лук 11-р номлол Ж.Мөнхтулга (11.19)

Үгийг сонсоод үйлдэгч Лук 6:42-49 Гол эшлэл 6:48 "Тийм хүн нь барьж буй байшингийнхаа суурийг, газраа гүн ухаад хадан дээр суурилуулсан хүнтэй адил юм. Үер болж, гол...

2017 оны Лук 11-р хичээл (11.19)

ҮГИЙГ СОНСООД ҮЙЛДЭГЧ Лук 6:43-49 Гол эшлэл 6:48 1. Сайн ба муу модыг тус бүр юугаар таньж чадах вэ (43,44)? Үр жимс нь юуг заах ба сайн...

2017 оны Лук 10-р номлол (11.12) Н.Ариунболд

Бусдыг бүү шүү Лук 6:37-42 Гол эшлэл 6:37 "Бусдыг бүү шүү, тэгвэл шүүгдэхгүй. Бусдыг бүү ялла, тэгвэл яллагдахгүй. Уучлагтун, тэгвэл та нар мөн уучлагдана" Өнгөрсөн номлолоор дамжуулан Есүс...

2017 оны Лук 10-р хичээл (11.12)

Бусдыг бүү шүү Лук 6:37-42 Гол эшлэл 6:37 1. Хайрыг хэрэгжүүлэхэд юу саад болдог ба яах хэрэгтэй вэ(37; Иак 2:13)? Бусдыг шүүх нь хэр ноцтой гэм бэ...

2017 оны Лук 9-р номлол(11.05) Ц. Эрдэнэбулган

Хэн нь ерөөлтэй вэ Лук 6:20-36 Гол эшлэл  6:35 "Ядуус та нар ерөөлтэй еэ! Бурханы хаанчлал та нарынх юм." Өнгөрсөн хичээлээр дамжуулан хэцүү цаг үед Есүс 12 элчийг...

2017 оны Лук 9-р хичээлийн(11.05)

Есүсийн шавь нарын дотоод чанар Лук 6:20-36 Гол эшлэл  6:35 1. Есүс хэнд энэ сургаалыг заасан ба ямар хүнийг ерөөлтэй гэж байна вэ(20,21)? “Ерөөлтэй” гэсэн нь ямар...

2017 оны Лук 8-р номлол Б.Баярмагнай (10.29)

12 элчийг сонгосон Есүс Лук 6:12-19 Гол эшлэл: 6:13 “Өглөө болоход Тэр шавь нараа Өөр дээрээ дуудаад, тэднээс арван хоёрыг сонгон, элч нар гэж нэрлэжээ.” 12-р эшлэлийг үзээрэй....

2017 оны Лук 8-р хичээл (10.29)

12 элчийг сонгосон Есүс Лук 6:12-19 Гол эшлэл: 6:13 1. Есүс хаана явж юу хийсэн бэ(12)? Есүс юуны төлөө шөнөжингөө залбирсан бол. 2. Залбирсны дараа Есүс юу хийсэн...

2017 оны Лук 7-р номлол (10.22) Ц. Чибаатар

Амралтын өдрийн эзэн Есүс Лук 6:1-11 Гол эшлэл  6:5 “Тэдэнд хүний хүү бол амралтын өдрийн ч Эзэн мөн гэлээ” Өнөөдрийн зарлигт 2 амралтын өдөр болсон үйл явдал гарч...

2017 оны Лук 7-р хичээл (10.22)

Амралтын өдрийн Эзэн Есүс Лук 6:1-11 Гол эшлэл 6:5 1. Есүс тариан талбайгаар өнгөрөн явахад шавь нар нь юу хийсэн бэ(1, Д.х 23:24,25)? Үүнийг харсан фарисайчууд юу...

ЗАРЛАЛ