Өдөр бүрийн хоол /2017.12.16/

ТА БОЛ БИДНИЙ ЭЦЭГ БИЛЭЭ Исаиа 63:1-64:12 “Гэвч эдүгээ Эзэн, Та бол бидний эцэг билээ. Бид шавар, Та бол бидний ваарчин. Бид бүгдээрээ Таны мутрын бүтээл.”...

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.15/

ТҮҮНИЙ ДОТОРХ МИНИЙ БАЯР ХӨӨР Исаиа 62:1-12 “Харин чамайг <Түүний доторх Миний баяр хөөр> гээд, чиний газрыг <Гэрлэсэн> гэж нэрлэнэ.” (4б) 1.Миний баяр хөөр (1-5) 1-р зүйлийг үзээрэй....

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.14/

ЭЗЭН БУРХАНЫ СҮНС МИНИЙ ДЭЭР БАЙНА Исаиа 61:1-11 “Эзэн Бурханы Сүнс миний дээр байна. Учир нь Эзэн намайг зовогсдод сайн мэдээг дэлгэрүүлэхийн тулд томилсон юм.” (1а) 1.Зовогсдод...

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.13/

БОС, ГЭРЭЛТ Исаиа 60:1-22 “Бос, гэрэлт. Учир нь чиний гэрэл ирж, Эзэний цог жавхлан чиний дээр мандаж байна.” (1) 1.Үндэстнүүд чиний гэрэл уруу (1-14) Гэмээс болж бүх дэлхийг...

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.12/

АВРАГЧ НЬ СИОН УРУУ ИРНЭ Исаиа 59:1-21 “Аврагч нь Сион уруу Иаков дотор гэм нүглээс эргэсэн хүмүүс уруу ирнэ гэж Эзэн тунхаглав.” (20) 1.Гэм буруу нь та...

2017 оны Христмасын 2-р номлол (12.10) Б.Баясгалан

ЭЗЭНИЙ ШИВЭГЧИН УЧИРЭЗЭНИЙ ШИВЭГЧИН УЧИР Лук 1:26-56 Гол эшлэл 1:38 “Мариа –Эзэний шивэгчнийг харагтун. Хэлсэн үгсийн тань дагуу надад биелэх болтугай гэхэд нь тэнгэрэлч түүнийг орхин одлоо.” Өнөөдрийн...

2017 оны Христмасын 3-р хичээл (12.17)

Аварлын эвэр мандах нар Есүс Лук 1:57-80 Гол эшлэл 1:69 1. Иоханы нэрийг өгөхөд ямар зөрчилдөөн гарсан бэ(57-61)? Гэсэн ч Захариа Елизабет хоёр Бурханы хүслийг хэрхэн дуулгавартай...

Өдөр бүрийн хоол /2017.12.11/

ЧИ УСАЛСАН ЦЭЦЭРЛЭГ МЭТ Исаиа 58:1-14 “Чи усалсан цэцэрлэг мэт, ширгэшгүй ундаргатай булаг мэт байх болно.” (11б) 1.Миний таалдаг мацаг барилт нь (1-12) Израиль ард түмэн өдөр бүр...

2017 оны Христмасын 2-р хичээл (12.10)

Эзэний шивэгчин учир Лук 1:26-56 Гол эшлэл 1:38 1. Тэнгэрэлч Габриел хэзээ Мариа уруу илгээгдэн юу гэж мэндэлсэн бэ(26-28)? “Ивээгдэгч” гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? Мариа...

2017 оны Христмасын 1-р номлол (12.03) Б.Баярмагнай

Зөвт гэр бүл Лук 1:1-25 Гол эшлэл 1:6 “Тэд хоёул, Эзэний бүх тушаал зааврыг өөгүй дагаж, Бурханы өмнө зөвт байлаа.” Өнөөдрөөс эхлэн бид Христмасын номлолуудыг цувралаар сонсох гэж...

2017 оны Христмасын1-р хичээл (12.03)

Зөвт хүн Захариа ба Елизабет Лук 1:1-25 Гол эшлэл 1:6 1. Уг номонд Есүсийн тухай болсон үйл явдлыг хэрхэн бичсэн ба үүний зорилго юу вэ(1-4)? 2. Захариа, Елизабет...

2017 оны Лук 12-р номлол (11.26) Б.Баярмагнай

Үг л хэлээч Лук 7:1-10 Гол эшлэл: 7:7 “Иймээс би өөрийгөө ч Тан дээр очих үнэ хүндтэй бус хэмээн үзэв. Харин үг л хэлээч, тэгвэл зарц минь...

2017 оны Лук 12-р хичээл (11.26)

Үг л хэлээ ч Лук 7:1-10 Гол эшлэл 7:7 1. Есүсийг Капернаумд ороход нэгэн зуутын даргад ямар асуудал байсан ба тэрээр асуудлыг хэрхэн шийдэх гэсэн бэ(1-3)? Тухайн...

2017 оны Лук 11-р номлол Ж.Мөнхтулга (11.19)

Үгийг сонсоод үйлдэгч Лук 6:42-49 Гол эшлэл 6:48 "Тийм хүн нь барьж буй байшингийнхаа суурийг, газраа гүн ухаад хадан дээр суурилуулсан хүнтэй адил юм. Үер болж, гол...

2017 оны Лук 11-р хичээл (11.19)

ҮГИЙГ СОНСООД ҮЙЛДЭГЧ Лук 6:43-49 Гол эшлэл 6:48 1. Сайн ба муу модыг тус бүр юугаар таньж чадах вэ (43,44)? Үр жимс нь юуг заах ба сайн...

2017 оны Лук 10-р номлол (11.12) Н.Ариунболд

Бусдыг бүү шүү Лук 6:37-42 Гол эшлэл 6:37 "Бусдыг бүү шүү, тэгвэл шүүгдэхгүй. Бусдыг бүү ялла, тэгвэл яллагдахгүй. Уучлагтун, тэгвэл та нар мөн уучлагдана" Өнгөрсөн номлолоор дамжуулан Есүс...

2017 оны Лук 10-р хичээл (11.12)

Бусдыг бүү шүү Лук 6:37-42 Гол эшлэл 6:37 1. Хайрыг хэрэгжүүлэхэд юу саад болдог ба яах хэрэгтэй вэ(37; Иак 2:13)? Бусдыг шүүх нь хэр ноцтой гэм бэ...

2017 оны Лук 9-р номлол(11.05) Ц. Эрдэнэбулган

Хэн нь ерөөлтэй вэ Лук 6:20-36 Гол эшлэл  6:35 "Ядуус та нар ерөөлтэй еэ! Бурханы хаанчлал та нарынх юм." Өнгөрсөн хичээлээр дамжуулан хэцүү цаг үед Есүс 12 элчийг...

2017 оны Лук 9-р хичээлийн(11.05)

Есүсийн шавь нарын дотоод чанар Лук 6:20-36 Гол эшлэл  6:35 1. Есүс хэнд энэ сургаалыг заасан ба ямар хүнийг ерөөлтэй гэж байна вэ(20,21)? “Ерөөлтэй” гэсэн нь ямар...

2017 оны Лук 8-р номлол Б.Баярмагнай (10.29)

12 элчийг сонгосон Есүс Лук 6:12-19 Гол эшлэл: 6:13 “Өглөө болоход Тэр шавь нараа Өөр дээрээ дуудаад, тэднээс арван хоёрыг сонгон, элч нар гэж нэрлэжээ.” 12-р эшлэлийг үзээрэй....

ЗАРЛАЛ