Өдөр бүрийн хоол /2017.06.28/

Тэнэг Набал 1Самуел 25:1-12 “ус болон талхаа хаанаас ирсэн нь үл мэдэгдэх хүмүүст би өгөх ёстой болж байна уу?”(11б) 1. Төлөв даруу сэтгэлээр тусламж гуйсан Давид (1-8) Израилийн...

2017 оны Нехемиа 2-р номлол

Иерусалимын хэрмийг дахин босгоцгооё Нехемиа 2, 3-р бүлэг Гол эшлэл2:17 “Тэгэхэд би тэдэнд  Та нар бидний энэ байж байгаа муу байдлыг, Иерусалим эзгүйрч, гулдан хаалганууд нь галд...

Өдөр бүрийн хоол /2017.06.27/

Саулын амь насыг хамгаалсан Давид 1Самуел 24:1-22 “Тэр Эзэний тосолсон хүн тул түүний эсрэг гараа сунгасан ийм хэрэг надаас хол байг.”(6б) 1. Ёховагийн тослосон хүнийг хамгаалсан Давид...

Өдөр бүрийн хоол/2017.06.26/

Бурханд түшиглэхэд нь тусалсан Ионатан 1Самуел 23:15-29 “Бурханы дотор Давидыг зоригжуулав.”(16) 1. Итгэлд нь тусалсан Ионатан (15-18) Энэ зарлигт хэцүү бэрхшээлтэй үед нь Давидад тусалсан Ионатаны нөхөрлөл ба...

Өдөр бүрийн хоол /2017.06.24/

Бурханаас гуйсан Давид 1Самуел 23:1-14 “Тэгээд Давид Эзэнээс лавлан би очиж...”(2а) 1. Эзэнээс дахин асуусан Давид (1-5) Давид ямар ч ажлыг хийхдээ Бурханы удирдлагыг гуйдаг байсан. Тэр Кеилаг...

Өдөр бүрийн хоол /2017.06.23/

85 тахилчийг алсан Саул 1Самуел 22:11-23 “Таны зарц нарын дотор Давид шиг үнэнч хүн хэн байна вэ?”(14а) 1. Үнэнч зарц Ахимелех Давид тахилч Ахимелехээс талх авч идсэнийхээ дараа...

2017 оны Нехемиа 1-р номлол (06.18) Б.Баярмагнай

Гашуудан залбирч буй Нехемиа Нехемиа 1-р бүлэг Гол эшлэл: 1:4-5 “Энэ үгсийг сонсмогц би доош суун уйлж, хэдэн өдрийн турш гашуудан, тэнгэрийн Бурханы өмнө мацаг барин ийнхүү...

2017 оны ЗБК номлол Ц.Чибаатар (06.11)

АМЬДРАЛЫНХАА БҮХИЙ Л ӨДРҮҮДЭД УНШ   Дэд хууль 17:14-20 Гол эшлэл 17:19 “Өөртөө байлгаж, түүнийгээ амьдралынхаа бүхий л өдөр унших ёстой. Ингэснээр тэр, уг хуулийн бүх үг буюу...

2017 оны Үйлс сүүлчийн 31-р номлол (06.04) Б.Баярмагнай

Ромд очсон Паул Үйлс 28-р бүлэг Гол эшлэл: 28:30-31 “Тийнхүү Паул өөрийн хөлсөлсөн байранд бүтэн хоёр жил амьдарч, өөр дээр нь ирсэн бүгдийг хүлээн авч, Бурханы хаанчлалыг...

2017 оны Үйлс 30-р номлол (05.28) Абрахам Нямсүрэн

БИ БУРХАНД ИТГЭЖ БАЙНА Үйлс 27:1-44 Гол эшлэл: Үйлс 27:25 “Иймээс эр зоригтой байцгаа, эрчүүдээ! Яг миний хэлсний дагуу болох болно гэж би Бурханд итгэж байна.” Өнөөдрийн үг...

2017 оны Үйлс 31-р хичээл (06.04)

Ромын хөлсний байранд Үйлс 28-р бүлэг Гол эшлэл: 28:30,31 1. Нутгийн уугуул хүмүүс Паул ба хамт байгсдыг хэрхэн угтан авсан бэ(1, 2)? Ямар явдлаас болж тэд Паулыг...

2017 оны Үйлс 29-р номлол Ц.Эрдэнэбулган (5.21)

“Бүгд надтай адил болоосой” Үйлс 26:1-32 Гол эшлэл 26:29 "Паул-Төдхөн ч бай, үгүй ч бай зөвхөн та ч биш, харин өнөөдөр энд намайг сонсогсод бүгд энэхүү хүлээснээс...

2017 оны Үйлс 30-р хичээлийн асуулт (05.28)

Би Бурханд итгэж байна Үйлс 27-р бүлэг Гол эшлэл 27:25 1. Паул болон хоригдлуудыг хэн хариуцан Итали уруу хүргэх болсон бэ(1-3)? Энэ аяллын байдал эхнээсээ ямар байсан...

2017 оны Үйлс 29-р хичээл (05.21)

Бүгд найдтай адил болоосой Үйлс 26:1-32 Гол эшлэл 26:29 1. Паул Агрипп хааны өмнө өөрийгөө өмгөөлөх болсоныг яагаад ерөөлтэй гэж тооцсон бэ(1-3)? Паул өөрийн үндэстнээс буруутгал авч...

2017 оны Үйлс 28-р хичээл (05.14)

Би Цезарьт давж заалдана Үйлс 25-р бүлэг Гол эшлэл 25:11 1. Фест яагаад Иерусалим уруу явсан бэ(1)? Тэгэхэд Иудейн тэргүүлэгчид түүнээс юуг хүсэмжилсэн бэ(2,3; Иох 8:44)?Фест тэдний...

2017 оны Үйлс 27-р номлол (05.07) Б.Баярмагнай

ИТГЭЛ ҮНЭМШИЛЭЭ ХАМГААЛСАН ПАУЛ Үйлс 24-р бүлэг Гол эшлэл: 24:15 “Тэдний найддагийн адилаар зөвт ба зөвт бус хэн хэн нь амилна гэдэгт би ч Бурханд найддаг.” Өнөөдрийн номлол...

2017 оны Үйлс 26-р номлол (04.30) Г.Хаш-Эрдэнэ

Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой Үйлс 23:1-35 Гол эшлэл 23:11 Гэтэл дараах шөнө нь Эзэн Паулын дэргэд зогсон -Зоригтой байгтун. Учир нь чи Намайг Иерусалимд яаж гэрчилсний...

2017 оны Үйлс 27-р хичээл (05.07)

Амилна гэдэгт бич найддаг Үйлс 24-р бүлэг Гол эшлэл 24:15 1. Тэргүүн тахилч хэн хэнтэй хамт захирагч дээр ирсэн бэ (1)? Тертул Феликт хэрхэн зусардсан бэ (2-4)?...

2017 оны Үйлс 25-р номлол (04.23) Б.Баярмагнай

ЕСҮСИЙН НЭРИЙН ТӨЛӨӨ ҮХЭХЭД Ч БЭЛЭН ПАУЛ Үйлс 21-22-р бүлгүүд Гол эшлэл: 21:13 “Харин Паул –Юунд та нар уйлж, зүрхийг минь юунд өвтгөнө вэ? Би Эзэн Есүсийн...

2017 оны Үйлс 26-р хичээл (04.30)

Ромд ч мөн гэрчлэх ёстой Үйлс 23:1-35 Гол эшлэл 23:11 1. Паул зөвлөлийн өмнө яагаад зоригтой байсан бэ(1)? Тэгтэл тэргүүн тахилч яагаад амыг нь алгад гэж тушаасан...

ЗАРЛАЛ