Өдөр бүрийн хоол /2017.02.27/

Хүмүүсийн зүрхийг шалгагч Бурхан Сургаалт үгс 17:1-28 “Эзэн хүмүүсийн зүрхийг шалгадаг.(3)” 1. Эвтэй найртай байгтун Идээ будаагаар дүүрэн ч хэрүүл уруул бугласан гэр орноос хатсан талхаа идээд амар...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.25/

Ажил үйлсээ Эзэнд даатга Сургаалт үгс 16:1-33 "Үйлсээ Эзэнд даатга, бодол санаа чинь биелнэ"(3) 1. Чи өөрийн ажил үйлсээ Эзэнд даатга (1-9) Хүн өөрийн бодлоор ирээдүйгээ төлөвлөдөг ч...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.24/

Шудрага зөв хүний залбирлыг сонсдог Бурхан Сургаалт үгс 15:1-33 “Эзэн...шудрага зөв хүний залбирлыг сонсоно”(29) 1. Зөв хүний гуйлт Бурханы нүд хаана ч байгаа сайн, мууг харж байдаг.(3) Хүний...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.23/

Амь амьдралаа сахигч хүн Сургаалт үгс 13:1-25 “Амаа захирагч нь сэтгэлээ захирдаг нэгэн юм.(3)” 1. Амаа захирч мэддэг хүн(1-3) Үг хэлээрээ хайрын ёсыг ярьж, бусдын алдааг уужуу сэтгэлээр...

Өдөр бүрийн хоол /2017.02.22/

Шудрага зөв хүний үр жимс Сургаал үгс: 11:31 “Шудрага зөв хүний үр жимс нь амийн мод юм.” 1. Шудрага хүн ба хорон муу хүн(1-12) Шудрага хүн алдаж хэмждэггүй....

2016 оны Үйлс 18-р номлол (02.19) Б.Баярмагнай

ТЭД Ч ЕСҮСИЙН НИГҮҮЛСЛЭЭР Үйлс 15-р бүлэг Гол эшлэл 15:11 “Харин бид Эзэн Есүсийн нигүүлслээр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрцгүй билээ.”     Харь үндэстнүүд Есүсийг Аврагчаар хүлээн...

2017 оны Үйлс 19-р хичээлийн асуулт (02.26)

Македонид ирж бидэнд туслаач Үйлс 16:1-15 Гол эшлэл: 16:9 1. Тимот ямар хүн байсан бэ(1, 2; 2Тм 1:5; Фил 1:22)? Паул яагаад түүнд хозлол хийлгэсэн бэ(3, 1Ко...

2017 оны Үйлс 18-р хичээлийн асуут (02.19)

Тэд ч Есүсийн нигүүслээр Үйлс 15-р бүлэг Гол эшлэл 15:11 1. Антиох чуулганд ямар асуудлаас болж зөрчил маргаан үүссэн бэ (1,2а)? Энэ нь яагаад ноцтой асуудал вэ?...

2017 оны Үйлс 17-р номлол Э. Ганболд (02.12)

ИТГЭЛДЭЭ БАЙНГА БАЙГААРАЙ Үйлс 14:1-28 Гол эшлэл 14:22 “Дагалдагчдын сэтгэлийг хүчирхэгжүүлж, итгэлдээ байнга байгаарай гэж урамшуулан -Бид олон зовлон туулж байж Бурханы хаанчлалд орох ёстой гэлээ”     Өнөөдрийн...

2017 оны Үйлс 17-р хичээлийн асуулт (2.12)

Итгэлдээ байнга байгаарай Үйлс 14-р бүлэг Гол эшлэл 14:22 1. Икониомд иудейчүүд яагаад хоёр элчийн сайнмэдээний ажлыг саатуулсан бэ(1,2)? Харин Паул Барнаб нар ямар хандлага гаргасан бэ(3)? ...

2017 оны Үйлс 16-р номлол Г.Ариунболд (02.05)

ХАРЬ ҮНДЭСТНИЙ ГЭРЭЛ Үйлс 13-р бүлэг Гол эшлэл 13:47 “Учир нь Эзэн бидэнд ийнхүү тушаасан,”Чи авралыг газрын хязгаарт хүргэхийн тулд, Би чамайг харийнханд гэрэл болгон тавьсан” гэв. Өнөөдрийн...

2017 оны Үйлс 16-р хичээлийн асуулт (02.05)

Харийхны гэрэл Үйлс 13-р бүлэг Гол эшлэл 13:47 1. Антиох дахь чуулганд ямар хүмүүс байсан бэ(1)? Ариун Сүнс чуулганд ямар чиглэлийг өгсөн бэ(2)? Антиох чуулган Ариун Сүнсийг...

2017 оны Үйлс 15-р номлол (01.29) Б.Баярмагнай

ЗАЛБИРЧ БУЙ ЧУУЛГАН Үйлс 12-р бүлэг Гол эшлэл: 12:5 “Петрийг шоронд хоригдож байхад чуулган Бурханд хандаж түүний төлөө залбирч байв.” Өнгөрсөн Амралтын өдрөөр бид Антиох чуулганыхныг анх удаагаа...

Өдөрө бүрийн хоол /2017.01.30/

Гэрээний цус Матай 26:1-30 “ Энэ нь нүглийн уучлалын тулд олны төлөө урсгах гэрээний  цус минь юм. ” (28) 1.    Есүст үнэрт тос асгасан эмэгтэй (1-13) Есүсийг Бетанд...

2017 оны Үйлс 15-р хичээлийн асуулт (01.29)

ТАСРАЛТГҮЙ ЗАЛБИРЧ БУЙ ЧУУЛГАН Үйлс 12-р бүлэг Гол эшлэл 12:5 1. Херод хаан хэнийг алж, мөн хэнийг шоронд хийсэн бэ(1-4)? Петрийг хэр чанга хатуу манасан бэ? Энэ...

2017 оны Үйлс номын 14-р номлол (1.22) Б. Баярмагнай

АНТИОХ ЧУУЛГАН Үйлс 11:19-30 Гол эшлэл 11:26 “Барнаб түүнийг олж уулзаад Антиохт дагуулан ирэв. Ийнхүү бүтэн жилийн турш тэд чуулганд цуглаж, олон хүнийг сургажээ. Дагалдагчдыг Антиохт анх...

2016 оны Үйлс 14-р хичээлийн асуулт (1.22)

АНТИОХ ЧУУЛГАН Үйлс 11:19-30 Гол эшлэл 11:26 1.    Хавчлагаас болж тархсан итгэгчид хаа хүртэл явж, ямар хүмүүст үгийг дамжуулсан бэ(19)? Харин хэн гректэнгүүдэд ч Есүсийг тунхаглаж,  ямар...

2017 оны Үйлс 13-р номлол(1.15) Э. Ганболд

БОС, НЯДЛААД ИД Үйлс 10:1-11:18 Гол эшлэл 10:13 “Тэгтэл нэгэн дуу гарч, түүнд  -Петр ээ! Бос, нядлаад ид гэв” Өнгөрсөн долоо хоногийн номлолоор бид Саул хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар...

2017 оны Үйлс 13-р хичээлийн асуулт (1.15)

Бос, нядлаад ид Үйлс 10:1-11:18 Гол эшлэл 10:13 1.    Корнел гэгч ямар хүн байсан бэ(1,2)? Бурхан түүнийг хэрхэн ерөөхийг хүссэн бэ(3-6)?  Тэр хэрхэн дуулгавартай дагасан бэ(7,8)? 2.    Корнелийн...

2017 оны Үйлс 12-р номлол (01.08) Б. Гал-Эрдэнэ

ЕСҮСИЙН СОНГОГДСОН САВ Үйлс 9:1-31 Гол эшлэл 9:15,16 “Харин Эзэн, түүнд —Яв, учир нь тэр бол харийнхан, хаад болон Израилийн хөвгүүдийн өмнө нэрийг минь авч явахаар Надад...

ЗАРЛАЛ